logo

Kurumsal Paketler

Kurumsal Web Hosting

Kurumsal Hosting Detaylar?ii?? Kurumsal 1 ve Kurumsal 2 paketlerinde her eposta kotas? 2 GB (2000MB), Kurumsal 3 paketinden sonra her eposta adresinin kotas? 3 GB'd?r (3000MB). Eposta spam filtreleme oranlar? ve hata oranlar? %100 kesinlik arzetmeyip ?retici firma de?erleridir. Eposta hesaplar?n?n karakteristi?ine g?re filtreleme oranlar?na hafif d???kl?k olu?abilir (?rn: Web sitesi ileti?im formlar?nda direk eposta adresinin yaz?lmas?). Kurumsal web hosting hizmeti sahibi firmalar ya da ?ah?slar kendi verilerini yedeklemekle birinci derecede y?k?ml?d?r. "Zaman Makinesi" uygulamas? , m??terinin bu sorumlulu?unu etkilemez ve ikinci seviyede ek olarak bir koruma sa?lar. M??terinin kendi verilerinin yedeklerini almamas? durumunda olu?abilecek sorunlardan Turhost.com sorumlu tutulamaz. Turhost.com , fiziksel sunucularda olu?abilecek sorunlara kar?? iki farkl? y?ntem ve iki farkl? lokasyona periyodik yedekleme yapmaktad?r. Size ?zel m??teri temsilcisi hizmeti, Eposta hesaplar?n?n tan?mlanmas?, web sitesi sunucu ayarlar?nda d?zenleme, ftp bilgilerinin olu?turulmas?, kurumlar i?in do?ru hizmetin belirlenmesi gibi sat?? ?ncesi dan??manl?k ve di?er sat?? hizmetleri gibi 1. seviye destek isteklerini kapsar. M??teri temsilcisi, sadece hosting hizmetleri ile alakal? i?lemlerde kurumlara yard?mc? olabilir. Uygulama tabanl? sorunlar?n ??z?m?nden m??teri birinci derece sorumludur. M??teri temsilcisine eri?im kanallar?, mesai saatlerinde telefon, canl? destek ya da eposta'd?r. ( Ry Tech ) Deneme Yaz?s?